Odczytywanie i tłumaczenie gotyckich tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych. Tłumaczenie na język polski starych dokumentów i pism w języku niemieckim

Łacińskie i niemieckie skróty w dawnych dokumentach

Korzystając z dokumentacji niemieckiej poprzednich stuleci, szczególnie tej o charakterze prawnym, natrafiamy często na skróty łacińskie. Poniżej przedstawiam małą ściągę w układzie: skrót łaciński i rozwiązanie – ten sam skrót po niemiecku (jeśli jest stosowany) z rozwiązaniem – tłumaczenie polskie.

  • a. c. – anni currentis – d. J. – dieses Jahres – tego roku
  • m. c. – mensis currentis – d. M. – dieses Monats – tego miesiąca
  • a. pr. – anni praeteriti – v. J. – vorigen Jahres – ubiegłego roku
  • ejd. m. et a. – ejudem mensis et anni – d. M. u. J. – desselben Monats und Jahres – tego samego miesiąca i roku
  • l. c. – loco citato – a. a. O. – am angeführten Orte – w przytoczonym (cytowanym) miejscu
  • l. a. – loco allegato – a. a. O. – am angeführten Orte – w przytoczonym (cytowanym) miejscu
  • Fol. X act. – Folio (Folium) X actorum – auf dem Xten Blatte der Akten – na X. stronie akt
  • Fol. X v. – Folio X verso – auf der Rückseite des X. Blattes – na odwrociu X. strony
  • cop. decr – copia decreti – Abschrift des Decrets – odpis dekretu